Jdi na obsah Jdi na menu
 


Urbář panství Prštického a Vlasatického z r. 1574

(z kroniky pana JUDr. M. Lahody)
Kromě matrik snad nejstarší prameny o životě prostých lidí žijících na venkově jsou tzv. urbáře. Zatímco matriky, zaznamenávající narození, sňatky a úmrtí,  byly postupně v našich zemích zaváděny od počátku 17. století, urbáře –pokud jsou dostupné ve Státním archivu- umožňují nahlédnout do minulosti našich předků již od druhé poloviny 16. století.

Obsahují záznamy o poddaných a dominikálním hospodaření. Nejcennějšími jsou údaje o výši pozemkové držby poddaných a dávají tak obraz či stupeň diferenciace na vesnici. Udávají zprávy nejen o poddaných držících lánovou půdu, ale i o podsednících a chalupnících, údaje o příslušnících mezitřídy feudální společnosti /svobodníci, dvořáci, mani, o výsadní skupině osedlých /rychtáři, mlynáři a o podruzích. Dále o feudální rentě. Jsou pramenem statickým, který zachycuje jen tu dobu, v níž byl sepsán.

Jedním z těchto urbářů je Urbář panství Prštického a Vlasatického z r. 1574, podávající zevrubný přehled o obcích patřících do uvedeného panství. Za všechny poddané obce obsahuje přehled o usedlých dle stavu v r. 1574 a jejich povinnostech vůči vrchnosti.

Urbář v závěru má tento text:

…..Tím způsobem jsou rychtáři a starší na místě poddaných ze všech dědin jeho milosti panu Franzovi, hraběti a svobodnému pánu z Turnů při postupování panství Prštického a Vlasatického člověčenství a poddanost slibovali.

Slibujeme a zavazujeme se všichni jednomyslně vysoce urozenému panu hraběti a svobodnému pánu z Turnu, na Krejcar a Lípnici, jeho….pánu našemu milostivému a dědičnému u jeho erburu a budoucím potomkům věrnost, poddanost, všelijaké poslušenství a pravé člověčenství tak jako bychom rukou dáním slíbili zachovati a v tom stále i dědici svými do našich životů setrvali. Toho nám dopomáhej sám pán Bůh na věky požehnaný Amen.

 

Obec Prštice / Dorf Puršitz

Suma lidí osedlých 32. Suma ouroků o sv. Jiří a šenkhausem panským 15 zl.22 gr.3d.

Suma slepic 90 ½, suma vajec 9 kop 25

Povinnosti poddaných vůči vrchnosti: o sv. Jiří a Václavu

2 lány: 1 zl.13gr., 6 slepic, 1 kopa vajec,

1 a ½ lán: 1zl.3gr.1 ½ d., slepic 4 ½, vajec 45

1 lán: 21 ½ gr.,slepice 3,vajec 30

½ lán: 10gr.5d., slepice 3, vajec15

Podsedek: 5gr., slepice 3, vajec 10

Plat z luk o sv. Václavu: Jílek 24gr., Jan Langův 10gr., Matěj Bahno 18gr., Kašpar Dvořák 15gr., Toman Motýlků 20gr., Matěj Rymplů 15gr., Jakub Rohatka 25gr., Jan Lysej 10gr.

Suma z luk stále o sv. Václavu 4zl.17gr.

Plat z klučí o sv. Václavu: Prokop Špan 6gr., Prokop Hvol 1gr.,Strachot 1 gr., Vítek Horak 6gr., Suma z klučí o sv. Václavu stále 14gr.

Povinni za odumru, jak kde sedí, po 1 husi hladové a po 1 dni trávu séci.

 Roboty koňské povinné:

-         též povinni na tarasy k rybníkům prštickým a což by potřebného bylo přivážeti, též povinni seno a otavu, což by na lukách, v gruntech prštických ležících se utěžilo, z těch luk do dvoru svézti.

-         V též vsi jest Kašpar Dvořák (23) ten pro vápno a plody jezdí a jiné fury podálné, ténata zvířecí na hony vozí

-         Na vozbu z jednoho každého lánu na roli panském po 4 dnech vypraviti, a jest lánů, z kterých se robotuje mimi Dvořáka a 3 půlláníků, kteří pěšky s podsedníky robotují 9 ½ dne, učiní dní 38.

-         Též povinni po 1 dni k cihelně nebo kdy se jim to rozkáže dříví z lesa panského voziti-

9 ½ dne.

      -     Suma dní koňské roboty určitě 76.

 Roboty pěší povinné

-         na jař z jednoho každého lánu, jak láník tak podsedník povinni po 1 dni a 3 pololáníci po 2 dnech vypraviti- všech osedlých 32, činí s těmi pololáníky 35

-         též podsedníci povinni po 1 dni na jař séci oves, neb což se jim rozkáže, jest podsedníků a těmi 3 pololáníky 23 dni, činí dní 26.

-         Též oni povinni po 1 dni na oves hrabání neb vázání vypraviti- klade se dní 26.

-         Též oni, když by se hnůj ze dvora prštického na roli vozil, povinni po 1 dni nakydovati anebo na poli rozkydovati- činí dní 26.

-         Též oni povinni na lukách na gruntech prštických ležících trávy séci, podsedníci po ½ dni a 3 pololáníci po 1 dni, činí dní 13.

-         Suma roboty pěší určitě 126, v nichž jest obilí séci 26 dní a trávy séci 13 dní.

-         Též podsedníci povinni k tarasům rybníků prštických  dříví v lesích panských podtínati, když potřeba káže.

Rybníci:

Rybník Velikonoc sází se do něho na kapry 30 kop

              Tobolka                                            50 kop

              Kluk                                                 40 kop

              Modřička na pusté vsi                       30 kop

Suma násadby rybničné 1 a ½ sta kop, id est 150

Rybník pustý nad Modřičkou- když se opraví- může se do něho dáti plodů na vejtah 20 kop.

 K tejž vsi (Pršticím) jest jeden břeh potoka Bobravy, kterýž od hranic (? Bořinských) až do hranic Radostických, v tom potoku ryb a rakův může se lapati s dostatkem.

Při tej vsi jsou lesové panští nemalé. Při těch lesích a těch místech mají lidé prštičtí své gruntovní kusy lesu, kteréž slovou Líchy.

Při též vsi jest pustá obec Modřička, k té vsi jsou příslušné roli, kteréž jsou lidem prštickým po kusu rozděleny pod desátek do vůle panské puštěny.

Při též vsi jest cihelna panská a kovárna panská.

Na šenkhauze panském šenkují se panská vína, od sv.Jiří až do sv.Václava beze všech překážek a potom, když lidé vín svých vybydou a nemají co šenkovati, tehdá pán šenkovati dá, však lidem bez ublížení.

V tej vsi je masař, dává loje přepuštěného na sv. Václavě.

Při tej vsi jest jedno Čihadlo, na kterémž ptáci se síťkami a lepem chytají.

V též vsi dává se desátek obilném k faře Tikovské z 11 ½ lánu ozimej i jařej, ale poněvadž pán kněze na faru podává, k němu se smlouvá a službu mu dává. Ty desátky pán sám bere.

Podsedníci z rolí svých žádného desátku nedávají. Než knězi každý dává slepici 1 nebo 2.

 Tvrz Prštická:

 

Při té tvrzi jest pivovar, sladovna s sýpkami a… dostatečně od kamene vystavěný, v kterémž pivovaře pánev a jiné potřeby pivovaru se vším dostatkem jsou.

Při tom pivovaře jest mlejn volový od kamene dobře vystavěný, na kterémž jsou sejpky obilné a v tom mlejně jest dvoje složení kamenů, kteréž se velmi táhne a vždycky se 16 volů k tažení na ten mlejn beře a ti se prachem a omastkem z toho mlejna krmí a prodávají a jiní hladovití na ta místa se berou, kterýž se vykrmením a prodejem drahně užívá, nebo se několikrát do roka vykrmiti a prodati mohou.

V témž mlejně ku potřebě tvrze a jiných všech dvorů panských, na vychování čeledi se mele i lidem, z čehož nemálo vejmelného přichází.

 Dvůr panský při tvrzi, k kterémuž jest v Prštických, Padostických a Modřických polích drahně rolí a té roli jest 17 lánů.

V témž dvoře krav dojných chová se 30, Jalového dobytka přes zimu 40 a časem i více, nebo mláta a pomyjí z pivovaru dostatek jest.

Sviní a vepřů se chová 150 a časem i více. A tak se jalového dobytka, vepřů a sviní nemálo prodejem užíti může.

K témuž dvoru jsou louky, bejvá na nich 12, 6,5,6,6 vozů- suma sena z těch luk 35 vozů.

A z těch luk otavy se drahně vozů sklízí, to seno i otava k užitkudvorskému na vychování dobytka se zanechávají.

Štěpnice panenská, z kteréž nemálo ovoce všelijakého se sklidí a za drahně zlatých prodává  a trávy v ní dobře bejvají.

Zahrada za tvrzí, v kteréž všelijaké kuchyňské a jiné věci potravné se sejí a sázejí, i také nemálo štěpův v ní jest.

 

 

Radostice

No.9 Mathias Ondrášek

 

Státní archiv Brno, Pozemková kniha ev.č.2814, 2816 zachycující stav v r. 1770

 

Podle císařského nařízení z 24.3.1770 byly prštickou vrchností prodány půllánové grunty (Halblahnhaus) No 1-14, byly přenechány za jednotnou cenu 11 zlatých. Text záznamů je psán německy. Stejným textem se stejnou kupní cenou a podmínkami je v pozemkové knize zapsáno i ostatních 13 gruntů postoupených od vrchnosti.

Záznam o získání půllánu od prštické vrchnosti ke dni 25.10.1770

Jedná se o nejstarší doložený záznam vlastnictví domu, z něhož pocházeli předkové rodu Ondrášků v obci Radostice.

Heute unten gesetzten Jahr und Tag ist mit gnädigsten Bewilligung…….hohen Grundobrigkeit dem Mathes Ondraschek ein Dominikal Halblahnhaus in einem Kaufschilling zu 11 gulden überlassen worden, dargestalten zwar.

Dnešního dne níže uvedeného roku a dne se přenechává Mathesovi Ondráškovi s nejmilostivějším svolením vysoké pozemské vrchnosti dominikální půllánový dům za kupní cenu 11 zlatých, za těchto podmínek:

  1. Kupitel bude shora zmíněný půllánový dům užívat při každoročním odpočtu daňových povinností, a to:

-         osev 21 měřic a 4 osminky (tj. ½ míry)

-         ovocná a kuchyňská zahrada 21 měřic a 3 osminky

-         luční porost 3 fůry

-         úhory 3 měřice

  1. Shora uvedenému kupiteli bude jeho dům knihovně připsán jakožto vlastnickému držiteli. S vrchnostenským svolením a předchozím rozhodnutím (pozn. Vrchnosti) scizen smí a může býti
  2. Naproti tomu tento kupitel podle….kupní smlouvy je vysoké pozemkové vrchnosti každoročně na věčné časy zavázán hotově odvést v termínu Sv. Michaeli:

Na pozemkové dani

33 krejcarů a 2 denáry,

Za 1 husu 17 krejcarů, za 2 kusy kuřat 18 krejcarů a za 15 ks vajec 4 krejcary.

  1. Zu besseren Beglaubigung dessen  ist  selcher Grund bucherisch einvertreibt werden.

Pro lepší osvědčení tohoto je grund knihovně připsán.

So geschehe den 25. Octobris 1770

Tak se stalo 25.10.1770

 A konto kupní ceny zaplaceny 3 zlaté.


Půllán č.9 však dlouho v držení nezůstal.

Mathias zemřel 6.4.1772 ve věku 69 roků, krátce předtím 16.3.1772 zemřel i jeho syn Josef  ve věku 42 let. Vdova po Josefu se provdala za Jakuba Tullu. Jako nevlastní otec je povinen vyplatit každému z 5 dětí po 4 zlatých. Jedním z těch dětí je Jakub Ondrášek nar. 23.7.1766, v něm pokračuje rod Ondrášků. Jakub si postavil domek č.32 (nové číslo 6).

1.1.1801 …pozůstává z potřebného stavení k bydlení, tato chalupa obecní Jakubovi Ondráškovi z Radostic No Cons. 32, kterou on na vlastní autraty vystaviel za sumu trhovou 20 zlatých a celým právem se za vlastní připisuje.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Dotaz

(Forster, 13. 3. 2020 23:41)

Dobrý den, měl bych otázku na rodinu Forster. Pokud mě můžete dát nějaké informace budu moc rád. m.forster@email.cz